Skip to content

Services for Danish citizens

Danske repræsentationer i Kenya

Venligst se under "Contact us" - Please see under "Contact us"

Hvis uheldet er ude

Hvis du får alvorlige problemer på din rejse til Kenya, er den danske ambassade i Nairobi/konsulatet i Mombasa klar til at hjælpe.

En af ambassadens vigtige opgaver er at hjælpe danskere, der under rejse og ophold i Kenya havner i nødssituationer. Ambassaden hjælper eller rådgiver alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med permanent opholdstilladelse i Danmark. Personer som ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab (dansk/kenyansk), kan dog ikke være sikre på, at de kenyanske myndigheder vil acceptere, at ambassaden yder assistance i alle sammenhænge, f.eks. fængslingssager. Man skal være opmærksom på, at ambassaden ikke kan betale for udgifter i forbindelse med opståede nødssituationer, og at der som hovedregel skal betales gebyr for hjælpen. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ambassaden og konsultet kan bistå med:

 • Udstedelse af pas (konsulatet i Mombasa kan kun tage imod ansøgninger om pas til børn under 12 år) samt udstedelse af provisorisk pas (nødpas)
 • Kontakt til advokat i forbindelse med anholdelse
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død

Bemærk, at danske repræsentationer i udlandet i meget sjældne tilfælde kan bistå med overførsel af penge. Dette kan dog ikke gøres uden forudgående indbetaling eller skriftlig garanti for beløbet fra en bank, familie, venner eller arbejdsgiver i Danmark.

Bemærk også, at der for visse serviceydelser kræves gebyr i henhold til bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Ambassaden og konsulatet kan ikke:

 • Yde lån eller udføre bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp eller pension
 • Få anholdte løsladt fra et fængsel eller betale en advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe arbejde eller arbejdstilladelse

Husk at tegne passende forsikringer i forbindelse med udlandsrejser (inkl. hjemtransportforsikring) og bemærk, at hverken det gule og blå sygesikringsbevis/sundhedskort dækker i Kenya.

Udenrigsministeriet udsteder og reviderer løbende rejsevejledninger for en række lande, hvor det skønnes, at danske rejsende kan have brug for informationer på grund af særlige sikkerhedsforhold. En sådan findes også for Kenya.

Bistand uden for ambassadens almindelig kontortid

Du kan altid komme i forbindelse med Udenrigsministeriets Borgerservice – også i weekender og midt om natten. På telefonnummer 33 92 11 12 og [email protected] kan du komme i kontakt med Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret), som er bemandet døgnet rundt. Uden for ambassadernes åbningstider stilles deres telefoner videre til 24/7-centret, hvor en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. Vi kan også klare opkald på andre sprog, f.eks. fra en læge på et hospital.

Attester - fremskaffels af danske attester

Fødselsattest – kan ikke rekvireres gennem ambassaden

Hvis du har behov for en bestille en ny eller en kopi af din danske fødselsattest, kan du gøre dette via borger.dk.

Kopien af din fødselsattest kan blive fremsendt til ambassaden i Nairobi til udlevering imod fremvisning af foto-ID (pas eller kørekort).

Bemærk at udlevering af en fødselsattest ved ambassaden eller et dansk konsulat udløser et gebyr.

Straffeattest – kan ikke rekvireres gennem ambassaden

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan bestille denne på Politiets hjemmeside, hvis man har NemId. Hvis ikke man har NemId skal man selv kontakte politiet for alternative måder at bestille straffeattesten på.

Dansk statsborgerskab / dansk indfødsret

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

På denne hjemmeside kan man også finde information om sagsbehandlingstider.

Danskerlisten - registrering på danskerlisten

Danske statsborgere, der opholder sig i Kenya i kortere eller længere perioder i forbindelse med studier, arbejde, ferie eller andet, opfordres til at lade sig registrere på Udenrigsministeriets danskerliste. Information om registrering findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Gebyrer og gebyrregler

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, hvad enten henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen.

Forhøjede gebyrer uden for normal kontortid og på lukke- og helligdage.

Opstår det et behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid, forhøjes gebyrtaksterne med 50%. Hvis anmodning om bistand sker på en lukkedag, forhøjes gebyret med 100%, jf. bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret skal der betales for de faktiske omkostninger, f.eks. for udgifter til indkøb og særlige ekspresforsendelser.

Import af kæledyr til Kenya

Hvis du skal bo i Kenya og gerne vil medbringe enten en hund eller kat anbefaler ambassaden, at du henter relevant information på Ministry of Agriculture Livestock and Fisheries hjemmeside.

Kørekort, dansk og kenyansk

Ansøgning om kørekort (EU kørekort, midlertidigt erstatningskørekort samt internationalt kørekort) kan indgives gennem ambassaden af danskere med fast bopæl i Danmark. Ved ansøgning skal ambassaden have kopi af det almindelige danske kørekort, pas, to fotos, se krav til fotos på politiets hjemmeside, samt gebyr.

Hvis det tidligere kørekort er blevet mistet/stjålet, skal der afleveres en politirapport.

Hent ansøgningsskema her.

Læs mere om kørekort hos Færdselsstyrelsen.

Ekspeditionstid er mindst 4 uger.

Ansøgning om duplikatkørekort samt fornyelse af kørekort for personer uden fast bopæl i Danmark

Siden den 1. januar 2017 udstedes kørekort kun til personer med fast bopæl i Danmark (min. 185 dage i et kalenderår).

Ansøgninger om duplikatkørekort samt fornyelse af kørekort for personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, skal indgives til myndighederne i bopælslandet. De danske politimyndigheder kan udstede en deklaration der bekræfter ansøgerens førerret. Anmodning om deklarationen skal indsendes skriftligt til: Rigspolitiet, Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort, Polititorvet 14, DK-1780 København V, e-mail: [email protected].

Kørekort i Kenya

EU kørekort anerkendes ikke i Kenya. Det danske internationale kørekort anerkendes, og kan anvendes i højst 90 dage fra indrejsedatoen.

For danskere med længere ophold i Kenya, skal der ansøges om et kenyansk kørekort gennem: Directorate Registration and Licensing, National Transport and Safety Authority, Hill Park Building, Upper Hill, P.O. Box 3602, 00506 Nairobi, Kenya.
E-mail: [email protected] og www.ntsa.go.ke.

Det kenyanske internationale kørekort udstedes af: Automobile Association of Kenya, Airport North Road, P.O. Box 40087, 00100 Nairobi, Kenya.
E-mail: [email protected] og www.aakenya.co.ke.

Legalisering / verificering

Når danske dokumenter skal benyttes i udlandet, er det ofte nødvendigt at foretage legalisering, hvilket indebærer påtegning i flere instanser, herunder det danske udenrigsministerium og i mange tilfælde det pågældende lands ambassade/konsulat i Danmark. En legalisering er en bekræftelse på, at en underskrift er ægte, En verificering af et dokument er typisk et bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument, hvorfor verificering forudsætter at både det originale dokument og den ønskede kopi forevises. Hverken en legalisering eller en verificering er således bevis på, at dokumentets indhold nødvendigvis er korrekt.

Danmark tiltrådte Apostillekonventionen den 1. januar 2007 (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om ophævelse af krav om legalisering af offentlige dokumenter). Det betyder, at der ikke kan stilles yderligere krav om legaliseirng af udenlandske offentlige dokumenter fra et af de ca. 90 lande, der har tiltrådt apostillekonventionen, hvis dokumentet er forsynet med en såkaldt ”apostille”, men hidtil har Kenya ikke tiltrådt Apostillekonventionen. Dette indebærer, at hvis et kenyansk dokument skal bruges i Danmark skal først det kenyanske udenrigsministerium og efterfølgende den danske ambassade i Nairobi eller det danske konsulat i Mombasa legalisere dokumentet. Tilsvarende gælder, at et dansk dokument som skal benyttet i Kenya først skal legaliseres i det danske udenrigsministerium og siden af den kenyanske ambassade i Stockholm, der er akkrediteret til Danmark. Ambassaden må ikke legalisere danske dokumenter. Du kan læse mere om legalisering af danske dokumenter på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Bemærk at de kenyanske myndigheder kræver en officiel oversættelse til engelsk af danske dokumenter til brug i Kenya.

Du kan finde gebyr for legaliseringer hér.

Pas

Danmark indførte biometriske pas den 1. januar 2012. Ansøgning om dansk pas siden denne dato, kan som udgangspunkt kun ske ved personligt fremmøde på ambassaden i Nairobi, efter forud indgået aftale. Ved indgivelse af ansøgning skal medbringes ansøgningsformularen, det tidligere pas, 1 pasfoto (to for børn), fødselsattest, indfødsretsbevis. Hent ansøgningsskema her. Gebyr betales på ansøgningstidspunktet via Mpesa. Du kan finde de aktuelle gebyrer hér.

Fra den 26. juni 2012 skal alle danske statsborgere være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn optaget i forældres eller andre voksnes pas vil ikke længere kunne rejse ind og ud af Danmark efter denne dato. Ved aflevering af ansøgning om pas til børn, hvor personligt fremmøde af forældremyndighedsindehaver(e) og barnet er nødvendigt, skal ambassaden desuden se den originale fødselsattest, forældres originale vielsesattest, indfødsretsbevis, ligesom forældremyndighedsindehavere(n) skal give deres skriftlige samtykke. For børn født i udlandet, skal lokal fødselsattest samt lokal vielsesattest legaliseres af de lokale myndigheder.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og underskrevet med NEM-ID, kan du printe en kviterring. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Bemærk at fra 15. juni 2012 kan der også søges om pas for børn under 12 år på et honorært konsulat efter en forud indgået aftale.

De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede provisorisk (nødpas) og forlænge eksisterende pas.

Danskere, der bor i udlandet, har ligeledes mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark, og det er muligt at få udleveret passet på en række af de danske repræsentationer i udlandet. Der skal betales et gebyr ved udleveringen. Det anbefales dog fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark. Det er ligeledes muligt at ansøge i udlandet og modtage passet på et af kommunernes borgerservicecentre i Danmark.

Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af hvor i udlandet der ansøges.

Hvis et tidligere pas er blevet stjålet/mistet, skal der afleveres politirapport ved indgivelse af pasansøgningen.

Ekspeditionstiden er normal ca. 3 uger.

Pas, provisorisk (nødpas)

Et provisorisk pas (også kaldet nødpas) kan udstedes, når det ikke vil være muligt at modtage et nyt pas i tide eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Et dansk provisorisk pas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal sendes til Borgerservice i Danmark, eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb, eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær opmærksom på, at det danske provisoriske pas ikke godkendes som rejselegitimation ved indrejse i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i flere lande på vej tilbage til Danmark, skal du undersøge om disse lande godkender det danske provisoriske pas ved indrejse.

Ansøgning om et provisorisk pas skal ske ved personlig henvendelse på ambassaden, og du skal medbringe følgende: ansøgningsskema, 2 pasfoto, gammelt pas eller kopi deraf. Et provisorisk pas kan normalt udstedes, mens du venter.

Hvis det tidligere pas er blevet stjålet/mistet, skal der afleveres politirapport ved indgivelse af pasansøgningen.

I tilfælde af et provisorisk pas skal udstedes uden for ambassadens normale åbningstids udløses et gebyr. I det tilfælde at en konsulær medarbejder ekstraordinært skal åbne ambassaden på en lukkedag for at udstede et provisorisk pas, opkræves et ekstra gebyr. En liste over gebyrer findes hér.

Valg

Valg

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, anses for at have bevaret fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende.

Du kan læse mere om dette på borger.dk

 

Vielse i Kenya / Seychellerne

Vielse i Kenya

Ifølge ambassadens oplysninger skal følgende dokumenter fra den danske part forelægges de kenyanske myndigheder, hvis en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab med en kenyansk statsborger i Kenya, eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab med hinanden, i Kenya:

 • Fødsels-/dåbsattest
 • Gyldigt pas
 • Ægteskabsattest (civilstandsattest)
 • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling
 • Eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
 • Et farvet pasfoto

Ovennævnte skal oversættes til engelsk, og både danske og engelske dokumenter skal legaliseres. Legaliseringsproceduren fremgår af punktet "Legalisering/verificering" ovenfor.

Den kenyanske part bedes rette henvendelse til Registrar of Marriages direkte.

Link til State Law Office, Department of Justice, Marriage in Kenya: 

Begge parter skal sammen rette personlig henvendelse til Registrar of Marriages med relevante dokumenter med henblik på at få udleveret en ”Application Form”. Efter 21 dage udstedes en vielseslicens. I tilfælde af det ikke er muligt at tilbringe 21 dage i Kenya inden brylluppet, kan der søges om en ”Speciel Licence” hos Registrar’s Office.

Vielsen kan foretages af en repræsentant fra Registrar of Marriages, på rådhuset, ved et privat arrangement, af en præst i en kirke, eller af en District Commissioner (f.eks uden for byerne). Det anbefales at bestille tid mindst to uger før den ønskede vielsesdato.

Vielsesattesten der udstedes skal være: ”The Marriage Act 2014” – det anbefales desuden at få udstedt en certificeret og legaliseret attest af de lokale myndigheder, der efterfølgende bør legaliseres af ambassaden i Nairobi/konsulatet i Mombasa. Ambassadens/konsulatets legalisering udløser et gebyr. Du kan finde listen over gebyrer hér.

Relevante kontakter i Nairobi og Mombasa:

The Registrar of Marriages, The Registrars General’s Office, Room 210, Sheria House, Harambee Avenue, Nairobi, P.O. Box 30031, Nairobi.
Tel: +254 20 2227461/37180/37015

The Registrar of Marriages, Senior Assistant Registrar General, P.O. Box 80366, Mombasa.
Tel.: +254 41 316061/2

Vielse i Seychellerne

Ifølge ambassadens oplysninger skal følgende dokumenter fra den danske part forelægges de seychelliske myndigheder, hvis en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab med en seychellisk statsborger eller, hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab med hinanden i Seychellerne

 • Fødsels/dåbsattest
 • Gyldigt pas
 • Ægteskabsattest (civilstandsattest)
 • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling
 • Eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
 • Et farve pasfoto

Ovennævnte skal oversættes til engelsk, og både danske og engelske dokumenter skal legaliseres. Legaliseringsproceduren fremgår af punktet "Legalisering/ verificering" ovenfor.

Den seychelliske part bedes rette henvendelse til Civil Status Registrar direkte.

Begge parter skal sammen rette personlig henvendelse til Civil Status Registrar med relevante dokumenter med henblik på at få udleveret en ”Application Form for Wedding”.

Vielsen foretages af Civil Status Registrar. Der gøres opmærksom på, at vielsen tidligst kan finde sted 11 dage efter aflevering af relevante dokumenter.

 

Contacts

Email: [email protected]

 

Monday and Thursday, 8.00-9.00am local time
Wednesday, 14.00-15.00 local time

 

Passports and driving licence:

By appointment only. Please make an appointment by mail [email protected].

 

Legalization and certification of documents: On Fridays between 9 and 11am, local time.